นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน และความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ บ้านคุ้มค่า ทุกท่าน ทางเว็บไซต์ขอยืนยันการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์และผู้ใช้งานทั่วไป และจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของท่าน โดยเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (Privacy Notice) อธิบายถึงวิธีการที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 

การจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้และวัตถุประสงค์

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเท่าที่จำเป็นและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเมื่อมีฐานการประมวลผลตามกฎหมายรองรับให้เราสามารถดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของเราที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่นใด เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ เป็นการดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 
นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดให้เราห้ามเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อคุณในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เราทำเช่นนั้น

เนื่องจากเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เราจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่นๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม)
 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)

 

การเปิดเผยข้อมูล

 • เปิดเผยข้อมูลในขอบเขตที่กฎหมายระบุความต้องการไว้
 • เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ หรือคาดว่าจะดำเนินการ
 • เปิดเผยข้อมูลในกรณีดำเนินการตั้งข้อหา, ใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย อย่างเช่น เพื่อการป้องกันกรณีฉ้อโกง เป็นต้น
 • เปิดเผยข้อมูลขเฉพาะการใช้งานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น การลงประกาศซื้อขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ของผู้ใช้บริการ , การวิเคราะห์ข้อมูลของทางเว็บไซต์ ฯลฯ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณใช้งานหรือเคยใช้งาน เพื่อให้คุณทราบถึงภาพรวมข้อมูลที่เรามีการจัดเก็บทั้งหมด เราจึงจัดกลุ่มของประเภทข้อมูล ดังนี้ 

ข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ นามสกุล 
 • ชื่อบริษัท

ข้อมูลติดต่อ

 • อีเมลแอดเดรส 
 • หมายเลขโทรศัพท์ 

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

 • ชื่อบัญชี (Username)
 • เลขที่บัญชี (User ID)
 • รหัสผ่านบัญชี (Password)

ข้อมูลการใช้บริการ

 • ระยะเวลาและวันที่คุณเข้าสู่ระบบและใช้บริการ
 • หมายเลขไอพี (IP Address)
 • ข้อมูลคุ้กกี้
 • ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน
 • เนื้อหาที่คุณชื่นชอบ

ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์

 • หมายเลขประจำอุปกรณ์ หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำ
 • ประเภทอุปกรณ์
 • รุ่นและยี่ห้อเครื่อง
 • รายละเอียดแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม

ข้อมูลอื่นๆ 

 • ข้อมูลการลงประกาศทรัพย์ต่างๆ ที่สมาชิกเป็นผู้ให้ข้อมูลและเผยแพร่ด้วยตัวเอง
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ

 

ความปลอดภัยในด้านข้อมูลสมาชิก

 • การเข้าใช้งานระบบสมาชิก ท่านจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วย อีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร (Email) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ทางผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 • การเข้าใช้งานระบบสมาชิกผ่านการ Login ด้วย Facebook หากท่านต้องการลบการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกกับ Facebook ท่านสามารถลบข้อมูลผ่านทางระบบ Facebook ได้ที่ Setting > Security and Login > Apps and Websites
 • ทางเว็บไซต์ มีกระบวนการทางเทคนิคที่รัดกุม และมีการจัดระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • การการส่งผ่านข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ทางเว็บไซต์ไม่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ทั้งหมด ดังนั้นท่านควรเก็บรักษารหัสผ่านและข้อมูลการใช้งาน อย่างเป็นความลับที่สุดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน
 • ทางเว็บไซต์จะไม่มีส่งต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของสมาชิก ไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบทางตรง
 • ทางเว็บไซต์จะลบข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกที่ไม่ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เกินกว่า 180 วัน

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อบทบัญญัติหมวดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ คุณสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอเข้าถึง การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และโอนข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา รวมถึง ขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือให้ส่งมอบแก่องค์กรและบริษัทอื่น ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

คัดค้านการประมวลผล การระงับการใช้ชั่วคราว และการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

 • คุณมีสิทธิส่งคำร้องถึงเราเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราว และขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • การเข้าใช้งานระบบสมาชิกผ่านการ Login ด้วย Facebook หากท่านต้องการลบการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกกับ Facebook ท่านสามารถลบข้อมูลผ่านทางระบบ Facebook ได้ที่ Setting > Security and Login > Apps and Websites

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ที่อีเมล [email protected] หรือ แบบฟอร์มการติดต่อออนไลน์ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และ/หรือ คำขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้คุณสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางที่ประกาศกำหนด

 

คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลหรือข้อความขนาดเล็กที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยมีการใช้งานคุกกี้ในเว็บไซต์ทั้งหมด ดังนี้

 1. Strictly Necessary Cookies: คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 2. Functionality Cookies: คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ถูกใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์มต่างๆ
 3. Performance Cookies: คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
 4. Third-party Cookies: คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics, Facebook Pixel เป็นต้น 

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้บราวเซอร์ (Browser) ที่ท่านใช้งานอยู่รับคุกกี้ตามข้อ 2-4 ในหัวข้อ คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้ ที่เว็บไซต์จัดไว้ได้ โดยมีขั้นตอนตามแต่ละบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

 

เว็บไซต์อื่นๆ / เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ภายในเว็บไซต์นี้มีลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นทั้งของสมาชิกผู้ลงประกาศภายในเว็บไซต์และของบุคคลภายนอก ซึ่งการแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ชองเว็บไซต์นี้ไม่ครอบคลุมถึง หากท่านกดลิงก์เชื่อมต่อดังกล่าว ท่านจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบาย และความรับผิดชอบ

 • เว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายส่วนตัวในอนาคต ดังนั้นจึงรบกวนผู้ใช้บริการทุกท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวบนหน้าเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาว่าคุณยังยอมรับตามข้อเสนอเหล่านี้หรือไม่
 • เว็บไซต์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน
 • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

 

การติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected] หรือ แบบฟอร์มการติดต่อออนไลน์

อัพเดตข้อมูลเมื่อ : 19 ตุลาคม 2564

SHARE

Share Tweet Share
BanKumKa.Com เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ด้วยข้อมูลที่พร้อมทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือบ้านมือสอง อีกทั้งบทความและข่าวสารที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้คัดสรรทรัพย์ที่ดีที่สุดได้ในเว็บไซต์ BanKumKa.com ที่เดียว
เว็บไซต์ BanKumKa.Com มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ